KAROL (Maschio)

KAROL (Maschio)

KASY (Femmina)

KASY (Femmina)

ARTEMIDE (Femmina)

ARTEMIDE (Femmina)

BAKHITA DEL MONTE ODANO (Femmina)

BAKHITA DEL MONTE ODANO (Femmina)

GAIA DEL MONTE ODANO (Femmina)

GAIA DEL MONTE ODANO (Femmina)

HERTA (Femmina) CAPOSTIPITE

HERTA (Femmina) CAPOSTIPITE

Uzzi Umbria Land ( Femmina )

Uzzi Umbria Land ( Femmina )

OLIVIA V. D. HILLB

OLIVIA V. D. HILLB

Pedigree Olivia

Pedigree Olivia

LIONEL DEL MONTE ODANO

LIONEL DEL MONTE ODANO

LEROY DEL MONTE ODANO

LEROY DEL MONTE ODANO

LOTHAR DEL MONTE ODANO

LOTHAR DEL MONTE ODANO

Narcisa Del Monte Odano

Narcisa Del Monte Odano

Neymar Del Monte Odano

Neymar Del Monte Odano

Newman Del Monte Odano

Newman Del Monte Odano